IR Calendar

  1. TOP
  2. IR・INVESTOR INFO
  3. IR Calendar
  22th Fiscal Period
(ended July 31, 2021)
23th Fiscal Period
(ended January 31, 2021)
Final transaction Jul. 28, 2021 Jan. 28, 2022
Announcement of financial settlement Sep. 16, 2021 Mar. 2022
Analysis (presentation) meeting Not Held Mar. 2022
Send semiannual report Oct.15, 2021 Apr. 2022
Start dividend payment Oct.18, 2021 Apr. 2022