IRカレンダー

  第17期(2019年1月期)第18期(2019年7月期)
最終取引 2019年1月28日2019年7月29日
決算発表 2019年3月2019年9月
アナリスト説明会 2019年3月2019年9月
資産運用報告発送 2019年4月2019年10月
分配金支払開始 2019年4月2019年10月