IRカレンダー

  第16期(2018年7月期)第17期(2019年1月期)
最終取引 2018年7月26日2019年1月28日
決算発表 2018年9月2019年3月
アナリスト説明会 2018年9月2019年3月
資産運用報告発送 2018年10月2019年4月
分配金支払開始 2018年10月2019年4月