IRカレンダー

  第14期(2017年7月期)第15期(2018年1月期)
最終取引 2017年7月26日2018年1月26日
決算発表 2017年9月2018年3月
アナリスト説明会 2017年9月2018年3月
資産運用報告発送 2017年10月2018年4月
分配金支払開始 2017年10月2018年4月