IR Calendar

  1. TOP
  2. INVESTOR RELATIONS
  3. IR Calendar
  24th Fiscal Period
(ended July 31, 2022)
25th Fiscal Period
(ended January 31, 2023)
Final transaction Jul. 27, 2022 Jan. 2023
Announcement of financial settlement Sep. 14, 2022 Mar. 2023
Analysis (presentation) meeting Sep. 15, 2022 Mar. 2023
Send semiannual report Oct. 14, 2022 Apr. 2023
Start dividend payment Oct. 17, 2022 Apr. 2023