IRカレンダー

  第24期(2022年7月期) 第25期(2023年1月期)
最終取引 2022年7月27日 2023年1月
決算発表 2022年9月14日 2023年3月
アナリスト説明会

2022年9月15日

2023年3月
資産運用報告発送 2022年10月14日 2023年4月
分配金支払開始 2022年10月17日 2023年4月